علی محمدی صدر

کد ملی : 0058260447

تلفن همراه : 09213868766

شماره زرین پال : zp.1300277